Прокурорын байгууллага нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэг мөр хангуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий, үйл ажиллагаагаа төрийн нэрийн өмнөөс явуулдаг, бие даасан, хараат бус, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд оролцогч байгууллага мөн.
Home Танилцуулга Мэдээлэл лавлагааны алба
Мэдээлэл лавлагааны алба

Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл хүлээн авах,
бүртгэх, хянан шийдвэрлэх ажиллагааны
 нийтлэг журамаас


Нэг. Нийтлэг зүйл
1. Энэхүү зааврын зорилго нь иргэд, байгууллагаас Прокурорын байгууллагад хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаатай холбогдсон зарим  асуудлыг зохицуулахад оршино.
2. Прокурор нь иргэд, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авч хянан шийдвэрлэхдээ Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль, Прокурорын байгууллагын тухай хууль, Төрийн албаны тухай хууль, Эрүүгийн байцаан шийтгэх хууль, Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, ИХШХШ тухай хууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх тухай хууль, Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэр биелүүлэх тухай хууль, Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөх олговор олгох тухай хууль болон энэхүү зааврыг удирдлага болгож ажиллана.
3. Иргэд, байгууллагаас өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авч бүртгэн дээд шатны прокурорт танилцуулж, холбогдох албан тушаалтанд шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэх асуудлыг Улсын Ерөнхий прокурорын газар болон аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорын газарт Мэдээлэл лавлагааны алба хариуцсан туслах ажилтан /цаашид туслах ажилтан гэх/, сум, сум дундын прокурорын газарт нарийн бичгийн дарга тус тус  хариуцна.
4. Туслах ажилтан нь Прокурорын байгууллагад харъяаллын дагуу ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг заавал хүлээн авч, иргэд, байгууллагаас өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл гаргах эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөл, боломжийг хангана.
5. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээлэлд дурьдсан асуудал бүрийг холбогдох албан тушаалтан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд хянан үзэж, хууль зүйн үндэслэлтэй шийдвэр гаргах ба өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл гаргагчид бичгээр хариу өгнө. Өргөдөл гаргагч нь уг шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл дээд шатны прокурорт гомдол гаргах эрхтэй болохыг шийдвэртээ дурьдана.
6. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хуульд заасан хугацаанд багтаан хянан шийдвэрлэнэ.
7. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээлэлд дурьдсан төр, байгууллага, хувь хүний нууцыг зохих хууль, журмын дагуу чандлан хадгалж, задруулахгүй байна.
8. Өөрийн эрх хэмжээнд хамаарах асуудлаарх өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хууль зүйн үндэслэлгүйгээр өөр байгууллага, албан тушаалтанд шилжүүлэх буюу хянан шийдвэрлэхгүй дарагдуулах, хуульд заасан хугацаа хэтрүүлэн шийдвэрлэхийг хориглоно.

Хоёр. Прокурорын байгууллагад хүлээн авч шийдвэрлэх өргөдөл,
гомдол, хүсэлт, мэдээлэл


9. Энэхүү заавраар тогтоосон журам дараахь өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээлэлд хамаарна. Үүнд:
9.1. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу иргэн, хуулийн этгээд, прокурор, ажилтнуудаас гаргасан өргөдөл, гомдол;
9.2. Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагааны талаар Прокурорын байгууллагад гаргасан гомдол;
9.3. Эрүүгийн байцаан шийтгэх хуульд заасан үндэслэлээр хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаа, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн шийдвэр, үйл ажиллагаанд гаргасан гомдол;
9.4. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдоос тодорхой байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах, хэрэгт ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлыг шалган тогтоох, түүнчлэн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлоо хамгаалуулах тухай гаргасан хүсэлт;
9.5. Прокурорын байгууллагад гаргасан гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл;
9.6. Доод шатны прокурорын шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар гаргасан гомдол;      
9.7. Төр, захиргааны болон эрх бүхий бусад байгууллагаас харъяаллын дагуу Прокурорын байгууллагад шилжүүлж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол;
9.8. Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор олгох тухай хуулийн дагуу гаргасан өргөдөл, гомдол;
9.9. Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх тухай хуульд заасны дагуу хорих, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх болон эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Прокурорын байгууллагад гаргасан гомдол;
9.10. Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх тухай хуулийн дагуу цагдан хорих байрны нөхцөл, журмын талаар гаргасан гомдол;
    10. Прокурорын мэргэшлийн ур чадвар, ёс зүйн асуудалтай холбогдуулж гаргасан гомдол, хүсэлтийг Прокурорын Мэргэжлийн Зөвлөл болон Ёс зүйн Зөвлөлийн ажиллах журамд заасны дагуу хүлээн авч, хянан шийдвэрлэнэ.
11. Энэ журмын 9.8-д заасан өргөдөл гомдлыг улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсэдийг цагаатгах, тэдэнд нөхөн олговор олгох тухай хууль, Улсын ерөнхий прокурорын 2000 оны 316 òîîò тушааллаар батлагдсан Улс төрийн хилс хэрэгт шийтгэгдсэн болон баривчлагдсан, мөрдөгдсөн хүмүүст холбогдох хэргийг шалгаж шийдвэрлэх тухай зааварийн дагуу хянан шийдвэрлэнэ.

Гурав. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хянан
шийдвэрлэх албан тушаалтан


11. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг дараахь албан тушаалтан хянан шийдвэрлэнэ. Үүнд:
11.1. Захиргааны зөрчлийн хэрэг бүртгэх ажиллагааны талаар гаргасан гомдлыг тухайн хяналтын ажлыг хариуцсан прокурор;
11.2. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдоос гаргасан хүсэлтийг тухайн хэрэг, материалыг шалгах ажиллагаанд хяналт тавьж буй прокурор;
11.3. Хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаа, хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагчийн шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар гаргасан гомдлыг тухайн хэрэгт хяналт тавьж буй прокурор;
11.4. Прокурорын шийдвэр, үйл ажиллагааны талаар гаргасан гомдлыг дээд шатны прокурор;
11.5. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу прокурор, ажилтнаас гаргасан өргөдөл, гомдлыг дээд шатны прокурор буюу түүнээс эрх олгосон прокурор, ажилтан;
11.6. Улс төрийн хилс хэрэгт хэлмэгдэгсдийг цагаатгах асуудлаар гаргасан өргөдөл, гомдлыг Улсын Ерөнхий прокурорын газарт энэ ажлыг хариуцсан хяналтын прокурор, бусад прокурорын газарт аймаг, нийслэл, дүүргийн прокурор эсхүл түүний даалгасан прокурор;
11.7. Хорих, хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх болон эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулж гаргасан гомдлыг ял эдлүүлэх ажиллагаанд тавих хяналтын ажил хариуцсан прокурор шалгаж шийдвэрлэнэ.
12. Дээд шатны прокурор гэдгийг Прокурорын байгууллагын тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт зааснаар ойлгоно.
13. Дээд шатны прокурорын даалгаснаар доод шатны прокурор нь ямар ч гомдол, хүсэлтийг шалган шийдвэрлэж болно.
14. Энэ зааврын 11.1, 11.2, 11.3-т заасан хүсэлт, гомдлыг шаардлагатай гэж үзвэл тухайн хэрэг, материалыг шалгах ажиллагаанд хяналт тавьж буй прокурорын дээд шатны прокурор хянан шийдвэрлэж болно.
15. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагааны оролцогч гэдгийг ЭБШХ-ийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.9 дэх хэсэгò çààñàí болон ЭБШ ажиллагааны улмаас хууль ёсны эрх ашиг сонирхол нь зөрчигдсөн иргэн хуулийн этгээдийг ойлгоно.
16. Энэ зааврын 15-д зааснаас бусад этгээдийн эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаатай холбогдуулж гаргасан гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэхгүй.

Дөрөв. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, шилжүүлэх талаар


17. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг дараахь журмаар хүлээн авна. Үүнд:
17.1. Сум дундын прокурорын газраас бусад газарт иргэдээс амаар буюу бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг тухайн прокурорын газарт байрлах Мэдээлэл, лавлагааны алба дээр үйлчилгээ үзүүлж буй туслах ажилтан хүлээн авна. Сум дундын прокурорын газарт энэ үүргийг нарийн бичгийн дарга гүйцэтгэнэ.
17.2. Иргэдээс шуудан, мэдээллийн бусад хэрэгслээр /сонин, телевиз, радио, цахим сүлжээгээр гэх мэт/ түүнчлэн төр, захиргааны болон бусад байгууллагаас харъяаллын дагуу шилжүүлж ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг бичиг хэргийн ажилтан, нарийн бичгийн дарга нар хүлээн авч зохих журмын дагуу бүртгэж, туслах ажилтанд хүлээлгэн өгнө.
17.3. Туслах ажилтан нь өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг цахим бүртгэлд бүртгэн, Улсын Ерөнхий прокурорын газарт Улсын Ерөнхий прокурор, түүний орлогч нарт, бусад прокурорын газарт аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорт, сум дундын прокурорын газарт нарийн бичгийн дарга нь ахлах прокурорт нэн даруй шилжүүлнэ.
17.4. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг нэгдсэн бүртгэлд оруулахгүй хүлээн авч шийдвэрлэхийг хориглох ба энэ нь уг ажилтанд хариуцлага тооцох үндэслэл болно.
17.5. Улсын Ерөнхий прокурор, түүний орлогч нар 2 долоо хоногт нэг удаа, Улсын Ерөнхий прокурорын туслах, аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурор, сум, сум дундын ахлах прокурор нь 7 хоногт  нэг удаа иргэдийг биечлэн хүлээн авч уулзан санал, хүсэлтийг нь сонсох хуваарьтай ажиллана.
17.6. Аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорын газрын орлогч болон туслах прокурор нь 7 хоногийн аль нэг өдөр иргэдийг биечлэн хүлээн авч уулзах хуваарийг нэгжүүд гарган ажиллаж болно.
17.7. Харин хол газраас ирсэн, түүнчлэн тахир дутуу, өндөр настан иргэд, гадаад улстай харилцах эрх зүйн туслалцаа авахтай холбоотой асуудлаар хуваарь харгалзахгүй хүлээн авна.
17.8. Туслах ажилтан нь иргэдээс биечлэн ирж амаар гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг бичгээр өгөхийг шаардахгүй бөгөөд өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг тэмдэглэл хөтлөн, тухайн этгээдээр гарын үсэг зуруулан бүртгэлд авч холбогдох албан тушаалтанд өдөрт нь багтаан шилжүүлнэ. Энэ тохиолдолд өргөдөл, гомдол, хүсэлт гаргагчийн гэрийн хаяг, холбоо барих утас зэргийг тэмдэглэлд тодорхой бичсэн байвал зохино.
17.9. Туслах ажилтан нь ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл илтэд харъяаллын бус байвал хүлээн авахаас татгалзаж, үндэслэлийг өргөдөл, гомдол, хүсэлт гаргагчид биечлэн тайлбарлаж өгнө.
17.10. Тодорхой удирдах албан тушаалтны нэр зааж “нууц”, “гарт нь” гэж хаяглан ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг нэр заасан албан тушаалтанд шууд өгөх бөгөөд тухайн албан тушаалтнаас өгсөн үүргийн дагуу хүлээн авч шалгасан ажилтан нь нэр заасан албан тушаалтанд заавал танилцуулж, түүний нэрээр өргөдөл, гомдол, хүсэлт гаргагчид хариу өгнө.
17.11. Тухайн өргөдөл, гомдолд нэр заагдаж буруутгагдсан прокурор, ажилтанд уг өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэн өгч болохгүй.
17.12. Мөн тухайн прокурор, ажилтны гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрсөн гомдлыг шийдвэр гаргасан прокурор, ажилтанд шийдвэрлүүлэхээр шилжүүлэн өгч болохгүй.
17.13. Дээд шатны прокурорын газар нь өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг шалгаж шийдвэрлүүлэхээр харъяа прокурорын газарт шилжүүлж болно.
17.14. Буцах хаяггүй, бичсэн хүний нэр, гарын үсэггүй ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг зохих албан тушаалтанд танилцуулж шалгахгүйгээр архивт шилжүүлнэ.
17.15. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл нь харъяаллын бус байвал түүнийг хуулбарлан авч, шийдвэрлэвэл зохих байгууллагад эх хувийг ажлын 3 хоногийн дотор шилжүүлж, энэ тухай өргөдөл, гомдол гаргагчид бичгээр мэдэгдэнэ.
17.16. Хуулбарлан авсан өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг архивын нэгж болгон хадгална.

Тав. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг шалгаж
 шийдвэрлэх, хариу өгөх, хяналт тавих талаар


18. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг шалгаж байгаа албан тушаалтан нь өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээлэл гаргагчтай шаардлагатай бол биечлэн уулзаж санал хүсэлтийг нь сонсох; холбогдох хүмүүсийг асууж тайлбар тодорхойлолт гаргуулах зэргээр өргөдөл, гомдол, хүсэлтэд дурьдсан асуудлыг нэгбүрчлэн шалгаж тогтоохын зэрэгцээ өргөдөл, гомдол, хүсэлт гаргахад хүргэсэн шалтгааныг тогтоож холбогдох арга хэмжээг авна.
19. Өргөдөл, гомдлыг шалгасан албан тушаалтан шийдвэр гаргахаас өмнө тогтоогдсон нөхцөл байдлыг өөрийн удирдлагад танилцуулан, холбогдох албан тушаалтны нэрээр хариу өгнө.
20. Өргөдөл, гомдол гаргагчид хариуг хариу мэдэгдэх хуудсаар өгөх бөгөөд дараахь шаардлага тавигдана. Үүнд:
20.1. Хариу мэдэгдэх хуудас нь тухайн прокурорын газрын нэр, хаяг бүхий албан бланк дээр бичигдэнэ.
20.2. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт гаргагчийн овог, нэр, хаяг, утсыг тодорхой бичнэ.
20.3. Хариу мэдэгдэх хуудас нь тухайн прокурорын газрын бичиг хэргийн ажилтнаас олгосон он, сар, өдөр, индекс, дугаартай, òýìäýã äàðàãäñàí байна.  
20.4. Хариу мэдэгдэх хуудсанд өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авсан эсхүл хүлээн авахаас татгалзсан үндэслэл, шалтгааныг ойлгомжтой, товч тодорхой дурьдаж өгнө.
20.5. Шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох хуулийн зүйл, хэсгийг иш татан бичнэ.  
20.6. Хариу мэдэгдэх хуудсыг хэрэг, материалд авагдсан нотлох баримтанд тулгуурлан үндэслэлтэй бичсэн байвал зохино.  
20.7. Тухайн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн прокурорын шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл дээд шатны прокурорт гомдол гаргах эрх болон гомдол гаргах хугацааны талаар заавал дурьдаж өгнө.   
20.8. Хариу мэдэгдэх хуудсанд тухайн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч хянан шийдвэрлэсэн албан тушаалтан өөрийн албан тушаал, зэрэг дэв, нэрийг бичиж гарын үсэг зурсан байна.
21. Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийг хүлээн авч хянаж шийдвэрлэсэн албан тушаалтан шийдвэрийнхээ үнэн зөвийг өөрөө хариуцна.
22. Туслах ажилтан буюу нарийн бичгийн дарга нь өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хугацаанд бүртгэлээр байнга хяналт тавьж, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн талаар Улсын Ерөнхий прокурорын газарт Улсын Ерөнхий прокурорын орлогч, туслах нарт, бусад прокурорын газарт тухайн байгууллагын удирдлагад тухай бүр нь танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.
23. Улсын Ерөнхий прокурорын газарт Ерөнхий прокурорын туслахууд, аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорын газарт аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурор, сум, сум дундын прокурорын газарт ахлах прокурор нь өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авах, шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаанд давхар хяналт тавьж, мэргэжлийн удирдлагаар ханган, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авна.
24. Туслах ажилтан нь шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдлын материалыг холбогдох албан тушаалтнаас архивын нэгж болгуулан хүлээн авч, бүртгэлд тэмдэглэл хийн архивын нэгж болгоно.
25. Шийдвэрлэсэн материалыг өргөдөл, гомдол гаргагчийн нэрийн эхний үсгийн дарааллаар архивын нэгж болгон эмхтгэн үдэж, дараа оны 1 дүгээр улиралд багтаан архивт шилжүүлнэ.
Зургаа. Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд
гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэх хугацаа
26. Прокурорын байгууллага нь иргэдээс гаргасан өргөдөл, гомдлыг “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль”-ийн 16 дугаар зүйлд заасан хугацаанд хянан шийдвэрлэнэ.
27. Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хянан шийдвэрлэхэд шалгалт, судалгаа хийх, нэмэгдэл материал гаргуулах зэрэг зайлшгүй шаардлагаар хуульд заасан 30 хоногт  багтаан шийдвэрлэх боломжгүй бол тухайн албан тушаалтан нь Улсын Ерөнхий прокурорын газарт Улсын Ерөнхий прокурорын орлогчоор, бусад газарт аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурор, сум, сум дундын ахлах прокуророор хугацаа дуусахаас 3 хоногийн өмнө шалтгааныг танилцуулж, хугацааг сунгуулж шийдвэрлэнэ.
28. Өргөдөл, гомдлыг тухайн прокурорын газарт хүлээн авч бүртгэсэн өдрөөс эхлэн хариу өгсөн өдрөөр өргөдөл, гомдлын хугацааг тооцно.

II ХЭСЭГ
ПРОКУРОРЫН ХЯНАЛТЫН ЧИГ ҮҮРЭГТЭЙ ХОЛБОГДУУЛЖ
ГАРГАСАН ХҮСЭЛТ, ГОМДОЛ БОЛОН ГЭМТ ХЭРГИЙН ТАЛААРХ ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮЛЭЭН АВЧ, ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ ЖУРАМ


Долоо. Хүсэлт, гомдол болон гэмт хэргийн талаарх гомдол,
мэдээллийг хүлээн авч, бүртгэх, шилжүүлэх талаар


    29. Прокурор хүлээн авсан гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг ЭБШХ-ийн 172 дугаар зүйлийн 172.1.3 дахь хэсэгт заасны дагуу Хэрэг бүртгэлт, мөрдөн байцаалт явуулах байгууллагад харъяаллаар шилжүүлж байгаа тохиолдолд уг гомдол, мэдээллийг бүртгэлд авснаас хойш 3 хоногийн дотор шилжүүлж, энэ тухай гомдол, мэдээлэл гаргагчид бичгээр мэдэгдэнэ.
30. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдоос гаргасан гомдол, хүсэлтийг Мэдээлэл лавлагааны алба хариуцсан туслах ажилтан энэ зааврын 4 дүгээр бүлэгт заасан журмын дагуу хүлээн авч, бүртгэх, шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэнэ.
31. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчдоос прокурорт өөрөө биечлэн өгсөн эсхүл шуудангаар “нууц”, “гарт нь” гэж хаяглан ирүүлсэн гомдол, хүсэлтийг хүлээн авсан прокурор нь Мэдээлэл лавлагааны алба хариуцсан туслах ажилтанд нэн даруй шилжүүлж, байгууллагын бүртгэлд тусгуулна.  


Найм. Хүсэлт, гомдлыг хянан шийдвэрлэх хугацаа


    32. Прокурор нь эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчоос гаргасан хүсэлтийг  ЭБШХ-ийн 104 дүгээр зүйлд заасан хугацааны дотор хянан шийдвэрлэнэ.
    33. Харин хэрэг бүртгэгч, мөрдөн байцаагч, прокурорын шийдвэр, үйл ажиллагаанд гаргасан гомдлыг ЭБШХ-ийн 112 дугаар зүйлийн 112.2 дахь хэсэгт заасан хугацааны дотор хянаж шийдвэрлэнэ. Уг хугацааг дараахь байдлаар ойлгож хэрэгжүүлнэ.
33.1. Прокурор гомдлыг хүлээн авснаас хойш ажлын 14 хоногийн дотор хянаж шийдвэрлэнэ.
33.2. Харин тухайн гомдолтой холбогдуулж нэмэлт материал шалгах буюу бусад арга хэмжээ авах шаардлагатай гэж үзвэл дээд шатны прокурорт танилцуулж хугацааг ажлын 7 хоног хүртэл хугацаагаар сунгуулна.
33.3. Гомдлыг хянан шийдвэрлэх нийт хугацаа нь ажлын 21 хоногоос хэтрэхгүй байна.
33.4. Эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчоос Улсын Ерөнхий прокурорын газар болон Нийслэлийн прокурорын газарт гаргасан хүсэлт, гомдлын хувьд прокурор тухайн хүсэлт, гомдлын дагуу харъяалах прокурорын газраас татсан эрүүгийн хэрэг, материалыг хүлээн авсан үеэс эхлэн хугацааг дээрх журмаар тооцож, гомдлыг хянан шийдвэрлэнэ.  
    34. Захиргааны зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа, гаргасан шийдвэрийн талаарх гомдлыг дор дурьдсан хугацаанд хянан шийдвэрлэнэ.
34.1. Захиргааны таслан сэргийлэх арга хэмжээ, албадан болон түр саатуулах ажиллагааны талаар гаргасан гомдлыг 24 цагийн дотор
34.2. Бусад асуудлаар гаргасан гомдлыг 10 хоногийн дотор шийдвэрлэнэ.
    35. Ял эдлүүлэх байгууллагын болон ял эдлүүлэх ажиллагааны талаар гаргасан гомдлыг дор дурьдсан хугацаанд хянан шийдвэрлэнэ.
35.1. Хорих болон хорихоос өөр төрлийн ял эдлүүлэх, түүнчлэн эрүүгийн хариуцлагын бусад арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гомдлыг 14 хоногийн дотор
35.2 Сэжигтнийг баривчлах; сэжигтэн, яллагдагчийг цагдан хорих байрны нөхцөл, журамтай холбоотой гомдлыг 48 цагийн дотор тус тус хянан шийдвэрлэнэ.
36. Гомдол, хүсэлт; гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээллийг хүлээн авч хянан шийдвэрлэх талаар холбогдох хууль тогтоомж болон энэ зааварт заасан хугацааг хэтрүүлэхийг хориглоно.
Ес. Хүсэлт, гомдлыг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа
37. Прокурор нь тухайн гомдол, хүсэлтийг шалгаж эцэслэн шийдвэрлээгүй байхдаа эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс татгалзах, эрүүгийн хэрэг үүсгэх, хэргийг хэрэгсэхгүй болгох, түдгэлзүүлэх, шүүхэд шилжүүлэх зэргээр эрүүгийн хэргийн талаар урьдчилан шийдвэр гаргаж болохгүй.
38. Тухайн прокурорын шийдвэрт гомдол гаргасан, түүний үйл ажиллагааг нэр зааж буруутгасан байвал дээд шатны прокурор уг гомдлыг хянан шийдвэрлэнэ.
           39. Прокурорын шийдвэрийн талаар дахин гомдол гаргасан бол дээд шатны прокурор нь шат дараалан хянан шийдвэрлэж, өөрийн нэрээр хариу өгнө.
40. Нэг асуудлаар дахин давтан гомдол, хүсэлт гаргасан тохиолдолд онцгой анхаарал хандуулан нарийвчлан шалгаж, удаа дараа гомдол гаргаж байгаа шалтгаан, нөхцлийг тогтоон, түүнийг арилгах арга хэмжээ авч, гомдол, хүсэлт гаргагчид үндэслэлтэй дэлгэрэнгүй хариу өгч байвал зохино.
41. Улсын Ерөнхий прокурор хянаж шийдвэрлэн хариу өгсөн бол тухайн гомдол, хүсэлтийг дахин хүлээн авч шалгахгүй.
42. Гомдол, хүсэлтийг шалгаж буй прокурор нь шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох байгууллага, албан тушаалтны шийдвэрийн биелэлтийг гомдлыг шийдвэрлэж дуусах хүртэлх хугацаанд түр түдгэлзүүлж болно. Прокурор энэ тухай үндэслэл бүхий тогтоол гаргана.
43. Гомдол, хүсэлтийг хянан шийдвэрлэх явцад тодорхой байгууллага, албан тушаалтны хариуцлагагүй үйл ажиллагаанаас хүний эрх, эрх чөлөөг хязгаарласан, зөрчсөн нь тогтоогдвол тухайн байгууллагад прокурорын шаардлага, мэдэгдэл, даалгавар бичих; зөрчил гаргасан албан тушаалтанд зохих хариуцлага тооцуулах зэрэг арга хэмжээг авсан байна.
44. Прокурор нь хүсэлтийг хүлээн авч хянаад дараахь шийдвэрийн аль нэгийг гаргана. Үүнд:
44.1. Хүсэлтийг бүрэн хангах
44.2. Хүсэлтийг хэсэгчлэн хангах
44.3. Хүсэлтийг хангахаас татгалзах.
45. Прокурор нь гомдлыг хүлээн авч шалгаад дараахь шийдвэрийн аль нэгийг гаргана. Үүнд:
45.1. Гомдлыг хүлээн авч, тухайн албан тушаалтны өмнө нь гаргасан шийдвэр, үйл ажиллагааг хүчингүй болгох
45.2. Гомдлыг хүлээн авч, тухайн албан тушаалтны өмнө нь гаргасан шийдвэр, үйл ажиллагааг өөрчлөх
45.3. Гомдлыг хүлээн авахаас татгалзах.
46. Гомдол, хүсэлтийг хянаж гаргасан прокурорын шийдвэр нь тогтоол хэлбэртэй байна. Тогтоолыг 2 хувь үйлдэх ба 1 хувийг хэрэг, материалд, 1 хувийг дугаарын дагуу бичиг хэргийн нэгж болгон архивт хадгална.
    48. Прокурор гомдол, хүсэлтийг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар гомдол, хүсэлт гаргагчид бичгээр хариу мэдэгдэх бөгөөд гомдол, хүсэлтийг хүлээн авах, хангахаас татгалзсан тохиолдолд уг шийдвэрт дахин гомдол гаргах эрхтэй болохыг тайлбарлаж мэдэгдсэн байна.
49. Гомдол, хүсэлт гаргагч нь тухайн гомдол, хүсэлтийг шийдвэрлэсэн тухай прокурорын шийдвэрийí òàëààð мэдэгдсэнээс хойш 7 хоногийн дотор дээд шатны прокурорт гомдол гаргах талаар прокурор тогтоол болон хариу мэдэгдэх хуудсандаа заавал тусгасан байвал зохино.
    50. Энэ журмын 49-д заасан хугацааг хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр хэтрүүлж гаргасан гомдол, хүсэлтийг прокурор хүлээн авч хянан шийдвэрлэхгүй.
    51. ЭБШХ-ийн 102 дугаар зүйлд заасны дагуу байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчоос прокурорт хандаж гаргасан хүсэлт болон уг хүсэлтийг хянаж шийдвэрлэхтэй холбогдсон бичгийн баримтуудыг прокурор байгууллагын архивт шилжүүлэхгүй. Харин холбогдох эрүүгийн хэргийн материалд нь хавсаргана.
    52. Туслах ажилтан нь байцаан шийтгэх ажиллагаанд оролцогчоос прокурорт хандаж гаргасан хүсэлтийн талаар холбогдох бүртгэлд дэлгэрэнгүй бүртгэсэн байвал зохино.
Арав. Бусад асуудлын талаар
    53. Аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурор болон тухайн прокурорын газрын мэдээлэл, дүн шинжилгээ, бодлого төлөвлөлтийн ажил хариуцсан прокурор нь иргэд, байгууллагаас Прокурорын байгууллагад хандаж гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийн шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээ, тайланд дүгнэлт хийж, холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.
    54. Төв, орон нутгийн прокурорын газруудаас ирүүлсэн мэдээг нэгтгэн, үнэлэлт дүгнэлт өгч, холбогдох арга хэмжээ авах ажлыг Улсын Ерөнхий прокурорын газрын Мэдээлэл, дүн шинжилгээ, судалгааны төв хариуцна.

МОНГОЛ УЛСЫН ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН
ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМААС


2.8.8.  Мэдээлэл лавлагааны алба нь дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
2.8.8.1. Прокурорын байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг чирэгдэлгүй хүлээн авч, холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, гаргасан шийдвэрийг шуурхай мэдээлэх, нээлттэй байлгах.
2.8.8.2. Прокурорын газарт хянагдаж эцэслэн шийдвэрлэгдсэн хэрэг материалын талаар прокуророос гаргасан шийдвэртэй танилцахаар хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээллийг өгөх.
2.8.8.3. Прокурорын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэн хуулийн этгээдэд өгч болох бусад мэдээ, мэдээллийг, Улсын Ерөнхий прокурорын газраас эрхлэн гаргаж буй албан ажлын холбогдолтой ном, сэтгүүлийг олон нийтэд сурталчлах.
2.8.9. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг дараахь байдлаар хүлээн авч ажиллана.
2.8.9.1. Прокурорын байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт,  мэдээллийг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж шийдвэрлүүлэх, гарсан шийдвэрийг шуурхай мэдээлэх;
2.8.9.2. Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар батлагдсан Прокурорын байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авч хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохицуулсан заавар,журамд заасан  журмаар  иргэдийн  амаар буюу бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, хяналтын карт хөтлөн дээд шатны прокурорт танилцуулж, холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэх;
2.8.9.3. Иргэдээс шуудан болон мэдээллийн бусад хэрэгслээр ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг бичиг хэргийн эрхлэгчээс хүлээн авч зохих журмын дагуу бүртгэлд оруулж, шийдвэрлүүлэх;
2.8.9.4. Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хугацаанд бүртгэлээр байнга хяналт тавьж, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдлын талаар Улсын Ерөнхий прокурорын газарт бол газар, хэлтсийн дарга нарт, бусад прокурорын газарт тухайн  прокурорын газрын  удирдлагад тухай бүр танилцуулж,  шийдвэрлүүлэх;
2.8.9.5. Шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн материалыг холбогдох этгээдээс архивын нэгж болгуулан хүлээн авч, хяналтын картанд тэмдэглэн архивд шилжүүлэх;
2.8.9.6. “Прокурорын байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авч хянан шийдвэрлэх заавар”-т заасан хугацаанд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг нэгтгэн гаргах;
2.8.9.7. Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн талаар өргөдөл, гомдол гаргагч болон бусад сонирхогч этгээдэд холбогдох мэдээллийг тухай бүр гарган өгч,  шаардлагатай бол тухайн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж буй прокурор, албан тушаалтантай биечлэн уулзуулах.
2.8.10. Мэдээлэл лавлагаа хариуцсан ажилтан нь иргэдээс хүсэлт тавьсан тохиолдолд  тодорхой эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлтийн талаарх цахим сангийн мэдээллийг танилцуулах,  түүнчлэн цахим сангаас тодорхой хууль, журам, эрх зүйн бусад баримт бичгийн зөвхөн шаардлагатай зүйл заалтыг хэсэгчлэн хуулбарлах буюу хэвлэн өгч болно.
2.8.11. Мөн хянаж шийдвэрлэгдсэн хэрэг материалаас хуулбарлан авах хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авч, байгууллагын архив хариуцсан ажилтанд уламжлах буюу архиваас хуулбарлан авч болохыг тухайн иргэн, хуулийн этгээдэд  зөвлөнө.   
2.8.12. Мэдээлэл лавлагаа хариуцсан ажилтан нь мэдээлэл, лавлагаатай холбогдох бүртгэл, судалгаа хөтөлнө. Мэдээлэл лавлагааны алба нь холбогдох гарын авлага материал, удирдамжийн баримт бичиг, эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл зэрэг төрөлжсөн мэдээллийн цахим сантай байна.
2.8.13. Мэдээлэл лавлагааны алба нь “Мэдээллийн самбар”/цахим самбар/-ыг ил газар байрлуулан ажиллах бөгөөд уг самбарт өргөдөл бичих загвар, тухайн прокурорын газрын удирдлагаас иргэдийг хүлээн авч уулзах хуваарь болон прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга, зурагт хуудас зэрэг холбогдох мэдээллийг байрлуулна.

 


Санал асуулга

Та Булган аймгийн прокурорын газрын талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?
 

Тоолуур

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр66
mod_vvisit_counterӨчигдөр105
mod_vvisit_counterЭнэ 7 хоногт66
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн 7 хоногт1097
mod_vvisit_counterЭнэ сард3039
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн сард3751
mod_vvisit_counterНийт415518

We have: 21 guests online
Таны IP: 54.156.86.61
 , 
Өнөөдөр: 3-р сар 19, 2018

Цаг бол алт

Зургийн цомог

Kapak Sözler