Прокурорын байгууллага нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэг мөр хангуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий, үйл ажиллагаагаа төрийн нэрийн өмнөөс явуулдаг, бие даасан, хараат бус, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд оролцогч байгууллага мөн.
Home Хяналт шалгалт
Хяналт шалгалт
УЕП-ын газрын нэгдсэн удирдамжмийн дагуу шалгалт хийв PDF Хэвлэх И-мэйл

УЕП-ын газраас ирүүлсэн нэгдсэн удирдамжийн дагуу тус аймгийн хэмжээнд “Тодорхой албан тушаал эрхлэх, үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах ялаар шийтгүүлсэн ялтнуудын ял эдлэлтийн байдал”-ыг аймгийн ШШГА-ны үйл ажиллагаанд шалгав.

Аймгийн ШШГА нь 2013 оны 12 дугаар сарын 06-ны байдлаар шүүхээс Тодорхой албан тушаал эрхлэх үйл ажиллагаа явуулах эрх хасах ялаар шийтгүүлсэн нийт 34 ялтны шийтгэх тогтоол, гүйцэтгэх баримт бичгийг хүлээн авч хяналт тавьж ажилласан байна.

Дээрхи 34 ялтнаас энэ төрлийн ялыг бүрэн биелүүлсэн 12, одоо эрх хасах нэмэгдэл ялаа эдэлж байгаа 16 ялтан байна.

Шалгалтын явцад хорих болон баривчлах ялаар шийтгүүлсэн боловч үндсэн ялаа эдлэж дуусаагүй байгаа 6 ялтанд шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа үүсгэх тогтоол үйлдсэн байсныг прокурорын тогтоолоор хүчингүй болголоо. Үүнд:

- Булган аймгийн сум дундын шүүхийн 2012.10.24-ны өдрийн 104 дугаартай шийтгэх тогтоолоор Нарангэрэл овогтой ялтан Эрдэнэ-Жавхланг ЭХ-ийн 215 дугаар зүйлийн 215,3 дахь хэсэгт зааснаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 2 жилийн хугацаагаар хасч, 3 жил 1 сарын хугацаагаар хорих,

- Булган аймгийн сум дундын шүүхийн 2013.11.11-ны өдрийн 101 дугаартай шийтгэх тогтоолоор Ганбаатар овогтой Эрдэнэбулганыг ЭХ-ийн 215 дугаар зүйлийн 215,2 дахь хэсэгт зааснаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 2 жилийн хугацаагаар хасч, 6 сарын хугацаагаар баривчлах,

- Төв аймаг дахь сум дундын 2 дугаар шүүхийн 2012.07.30-ны өдрийн 115 дугаартай шийтгэх тогтоолоор Загд овогтой Мөнх-Очирыг ЭХ-ийн 215 дугаар зүйлийн 215,4 дахь хэсэгт зааснаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 5 жилийн хугацаагаар хасч, 5 жил 6 сарын хугацаагаар хорих,

- Булган аймгийн сум дундын шүүхийн 2012.12.29-ны өдрийн 19 дугаартай шийтгэх тогтоолоор Төрхувьт овогтой ялтан Даваасүрэнг ЭХ-ийн 215 дугаар зүйлийн 215,4 дахь хэсэгт зааснаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 3 жилийн хугацаагаар хасч, 3 жил 5 сарын хугацаагаар хорих,

- Цолмон овогтой ялтан Очирхуяг нь Булган аймгийн сум дундын шүүхийн 2012.02.08-ны өдрийн 16 дугаартай шийтгэх тогтоолоор ЭХ-ийн 215 дугаар зүйлийн 215,4 дахь хэсэгт зааснаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 4 жилийн хугацаагаар хасч, 3 жил 5 сарын хугацаагаар хорих,

-Бадрах овогтой ялтан Батжаргал нь Булган аймгийн сум дундын шүүхийн 2012.12.23-ны өдрийн 03 дугаартай шийтгэх тогтоолоор ЭХ-ийн 215 дугаар зүйлийн 215,3 дахь хэсэгт зааснаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 3 жилийн хугацаагаар хасч, 4 жилийн хугацаагаар хорих ялаар тус тус шийтгүүлсэн ялтнууд хамаарав.

Тус аймгийн прокурорын газраас шалгалтаар илэрсэн зөрчил түүнд нөлөөлсөн шалтгаан нөхцлийг арилгуулахаар ШШГА-нд Аймгийн прокурорын газрын шаардлага бичсэн байна.

Бичсэн туслах прокурор П.Шижиртуяа

 
“Áàðèâ÷ëàõ, àëáàäàí ñààòóóëàõ áàéðàíä” шалгалт хийлээ PDF Хэвлэх И-мэйл

ÓЕПГ-аас ир¿¿лсэн нэгдсэн удирдамжийн дагуу тус аймгийн “Áàðèâ÷ëàõ, àëáàäàí ñààòóóëàõ áàéðàíä õóóëü òîãòîîìæèéí õýðýãæèëò, èëýðñýí çºð÷ил, õîðèãäîã÷èéí ýðõèéã õàíãàõ” ажиллагааг хууль тогтоомжийн заалтуудтай нийц¿¿лэн 2012 îíû ýõíèé 8 ñàðûí áàéäëààð хяналтын прокурор Ж.Нарантуяа шалгалаа. 2012 îíû 8 дугаар ñàðûí 31-íû áàéäëààð çàõèðãààíû æóðìààð 95 х¿н áàðèâ÷ëàãäсанаас ø¿¿ã÷èéí çàõèðàìæààð 91, Зàñàã äàðãûí øèéòãýâðýýð 4 х¿н áàðèâ÷ëàãäæýý. Áàðèâ÷ëàãäñàí ýòãýýä¿¿дийн гаргасан çºð÷ëèéг òºð뺺ð íü àâ÷ ¿çâýë:

Дэлгэрэнгүй...
 
Òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäëûí ýñðýã ãýìò õýðãèéí øèéäâýðëýëòèéã ñóäàëлаа PDF Хэвлэх И-мэйл

Булган аéìãèéí ïðîêóðîðûí ãàçðààñ 2012 îíû ýõíèé 4 ñàðä òóñ àéìãèéí ø¿¿õýýñ Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí òóñãàé àíãèéí 215 äóãààð ç¿éëä çààñàí ãýìò õýðã¿¿äèéã øèéäâýðëýñýí áàéäëûã ñóäаллаа.

Ñóäàëãààã ø¿¿õýä òºðèéã òºëººëºõ àæëûí åðºíõèé á¿ðòãýë, ø¿¿õèéí øèéòãýõ òîãòîîë, ìàãàäëàë, ÿëûí áîäëîãûí ñóäàëãàà çýðãèéã ¿íäýñëýæ ãàðãàâ.

2012 îíû ýõíèé 4 ñàðä òóñ ïðîêóðîðûí ãàçðààñ ÿëëàõ ä¿ãíýëòýýð 28 õýðãèéã ø¿¿õýä øèëæ¿¿ëñýí áà òýäãýýðèéí 9 áóþó 32 õóâü íü òýýâðèéí õýðýãñëèéí õºäºë㺺íèé àþóëã¿é áàéäàë, àøèãëàëòûí æóðàì çºð÷ñºí õýðýã áàéíà.

Ç¿éë÷èëñýí áàéäëààð àâ÷ ¿çâýë Ýð¿¿ãèéí õóóëèéí 215 äóãààð ç¿éëèéí , 215.2-îîð 6, 215.3-ààð 1, 215.4 -ººð 2 õýðýã áóþó á¿ãä 9 õýðýãò 9 õ¿í ÿë øèéòãýë õ¿ëýýæýý.

Дэлгэрэнгүй...
 
Улсын бүртгэлийн хэлтэст шàëãàëò õèéëýý. PDF Хэвлэх И-мэйл

Áóëãàí àéìãèéí ïðîêóðîðûí ãàçðààñ òóñ àéìãèéí Óëñûí á¿ðòãýëèéí õýëòñèéí óëñûí áàéöààã÷èéí çàõèðãààíû çºð÷ëèéí õýðýã á¿ðòãýëòèéí àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà áàéäëûã øàëãàлаа.

Òóñ õýëòñèéí óëñûí áàéöààã÷ààñ 2011 îíû áàéäëààð 19 õ¿íèéã èðãýíèé ¿íýìëýõýý ãýýãä¿¿ëñýí çºð÷èëä Çàõèðãààíû õàðèóöëàãûí òóõàé õóóëèéí 27 äóãààð ç¿éëä çààñíààð øèéòãýâðýýð çàõèðãààíû òîðãîõ øèéòãýë íîãäóóëñàí, 2012 îíä íýã ÷ õ¿íèéã òîðãîîã¿é áàéíà.

Дэлгэрэнгүй...
 
БУЛГАН АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН ХЭЛТЭСТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ PDF Хэвлэх И-мэйл

Áóëãàí àéìãèéí ïðîêóðîð ãàçàð íü ÓÅÏÃ-ààñ èð¿¿ëñýí íýãäñýí óäèðäàìæèéí äàãóó àéìãèéí Öàãäààãèéí õýëòñèéí çàõèðãààíû çºð÷ëèéí õýðýã á¿ðòãýõ àæèëëàãàà ÿâóóëàõ ýðõ á¿õèé àëáàí òóøààëòíóóäààñ ÿâóóëæ áàéãàà çàõèðãààíû çºð÷ëèéí õýðýã á¿ðòãýõ àæèëëàãàà õóóëü òîãòîîìæèéí çààëòòàé õýðõýí íèéöýæ áóéã 2011 îíû ýõíèé 6 ñàðûí áàéäëààð øàëãàëàà.

Дэлгэрэнгүй...
 
Одоогоор мэдээлэл алга байна.
 
БУЛГАН АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАРТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ PDF Хэвлэх И-мэйл

Булган аймгийн орлогч прокурор С.Ёндонсамбуу Àéìãèéí ïðîêóðîðûí ãàçðûí 3 äóãààð óëèðëûí òºëºâëºãººò àæëûí äàãóó Ìýðãýæëèéí õÿíàëòûí ãàçðûí óëñûí áàéöààã÷ íàðûí çàõèðãààíû æóðìààð ýä ç¿éë õóðààí àâàõ, õàäãàëàõ, óñòãàõ, óëñûí îðëîãî áîëãîõ àæèëëàãàà õóóëü, æóðàìä íèéöýæ áàéãàà ýñýõèéã 2010, 2011 îíû ýõíèé 3 ñàðûí áàéäëààð øàëãàõ øàëãàëòûã áàòëàãäñàí óäèðäàìæèéí äàãóó 2011.04.21-íû ºäðººñ 2011.05.15-íû 16-íû ºäðèéí õîîðîíä ÿâóóëëàà.

Дэлгэрэнгүй...
 


Санал асуулга

Та Булган аймгийн прокурорын газрын талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?
 

Тоолуур

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр55
mod_vvisit_counterӨчигдөр105
mod_vvisit_counterЭнэ 7 хоногт55
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн 7 хоногт1097
mod_vvisit_counterЭнэ сард3028
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн сард3751
mod_vvisit_counterНийт415507

We have: 10 guests online
Таны IP: 54.156.86.61
 , 
Өнөөдөр: 3-р сар 19, 2018

Цаг бол алт

Зургийн цомог

Kapak Sözler