Прокурорын байгууллага нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг нэг мөр хангуулах үндсэн чиг үүрэг бүхий, үйл ажиллагаагаа төрийн нэрийн өмнөөс явуулдаг, бие даасан, хараат бус, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд оролцогч байгууллага мөн.
Home
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.ЭЛБЭГДОРЖИЙН “Шүүх эрх мэдлийн шинэчлэл ба шударга ёс” үндэсний чуулганыг нээж хэлсэн үг
2011 оны 6-р сарын 26, Ням гариг, 19:01

 


Энд хүрэлцэн ирсэн Улсын Их Хурал, Засгийн газрын гишүүд, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхэд оролцдог нийт байгууллагын төлөөлөгчид, мөн төрийн бус байгууллагын төлөөлөл, бизнесийн байгууллагын төлөөлөл, манай оронд ажиллаж амьдарч байгаа Элчин сайдын яамд, дипломат газрын төлөөлөл, хүндэт зочдын өнөөдрийн түмэн амгаланг айлтгая.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2011 оны 6-р сарын 26, Ням гариг, 19:19
Дэлгэрэнгүй...
 
МОНГОЛ УЛСЫН ПРОКУРОРЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМААС
2011 оны 6-р сарын 17, Баасан гариг, 19:54
2.8.8.  Мэдээлэл лавлагааны алба нь дараахь чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.
2.8.8.1. Прокурорын байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг чирэгдэлгүй хүлээн авч, холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, гаргасан шийдвэрийг шуурхай мэдээлэх, нээлттэй байлгах.
2.8.8.2. Прокурорын газарт хянагдаж эцэслэн шийдвэрлэгдсэн хэрэг материалын талаар прокуророос гаргасан шийдвэртэй танилцахаар хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд мэдээллийг өгөх.
2.8.8.3. Прокурорын газрын үйл ажиллагаатай холбоотой иргэн хуулийн этгээдэд өгч болох бусад мэдээ, мэдээллийг, Улсын Ерөнхий прокурорын газраас эрхлэн гаргаж буй албан ажлын холбогдолтой ном, сэтгүүлийг олон нийтэд сурталчлах.
2.8.9. Өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг дараахь байдлаар хүлээн авч ажиллана.
2.8.9.1. Прокурорын байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт,  мэдээллийг хүлээн авч холбогдох албан тушаалтанд танилцуулан холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлж шийдвэрлүүлэх, гарсан шийдвэрийг шуурхай мэдээлэх;
2.8.9.2. Улсын Ерөнхий прокурорын тушаалаар батлагдсан Прокурорын байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авч хянан шийдвэрлэх үйл ажиллагааг зохицуулсан заавар,журамд заасан  журмаар  иргэдийн  амаар буюу бичгээр гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авах, бүртгэх, хяналтын карт хөтлөн дээд шатны прокурорт танилцуулж, холбогдох албан тушаалтанд шилжүүлэх;
2.8.9.3. Иргэдээс шуудан болон мэдээллийн бусад хэрэгслээр ирсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг бичиг хэргийн эрхлэгчээс хүлээн авч зохих журмын дагуу бүртгэлд оруулж, шийдвэрлүүлэх;
2.8.9.4. Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн хугацаанд бүртгэлээр байнга хяналт тавьж, хугацаа хэтэрсэн өргөдөл, гомдлын талаар Улсын Ерөнхий прокурорын газарт бол газар, хэлтсийн дарга нарт, бусад прокурорын газарт тухайн  прокурорын газрын  удирдлагад тухай бүр танилцуулж,  шийдвэрлүүлэх;
2.8.9.5. Шийдвэрлэсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн материалыг холбогдох этгээдээс архивын нэгж болгуулан хүлээн авч, хяналтын картанд тэмдэглэн архивд шилжүүлэх;
2.8.9.6. “Прокурорын байгууллагад ирүүлсэн өргөдөл, гомдол, хүсэлт, мэдээллийг хүлээн авч хянан шийдвэрлэх заавар”-т заасан хугацаанд өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээг нэгтгэн гаргах;
2.8.9.7. Өргөдөл, гомдол, хүсэлтийн шийдвэрлэлтийн талаар өргөдөл, гомдол гаргагч болон бусад сонирхогч этгээдэд холбогдох мэдээллийг тухай бүр гарган өгч,  шаардлагатай бол тухайн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж буй прокурор, албан тушаалтантай биечлэн уулзуулах.
2.8.10. Мэдээлэл лавлагаа хариуцсан ажилтан нь иргэдээс хүсэлт тавьсан тохиолдолд  тодорхой эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлтийн талаарх цахим сангийн мэдээллийг танилцуулах,  түүнчлэн цахим сангаас тодорхой хууль, журам, эрх зүйн бусад баримт бичгийн зөвхөн шаардлагатай зүйл заалтыг хэсэгчлэн хуулбарлах буюу хэвлэн өгч болно.
2.8.11. Мөн хянаж шийдвэрлэгдсэн хэрэг материалаас хуулбарлан авах хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авч, байгууллагын архив хариуцсан ажилтанд уламжлах буюу архиваас хуулбарлан авч болохыг тухайн иргэн, хуулийн этгээдэд  зөвлөнө.   
2.8.12. Мэдээлэл лавлагаа хариуцсан ажилтан нь мэдээлэл, лавлагаатай холбогдох бүртгэл, судалгаа хөтөлнө. Мэдээлэл лавлагааны алба нь холбогдох гарын авлага материал, удирдамжийн баримт бичиг, эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэлтийн талаарх мэдээлэл зэрэг төрөлжсөн мэдээллийн цахим сантай байна.
2.8.13. Мэдээлэл лавлагааны алба нь “Мэдээллийн самбар”/цахим самбар/-ыг ил газар байрлуулан ажиллах бөгөөд уг самбарт өргөдөл бичих загвар, тухайн прокурорын газрын удирдлагаас иргэдийг хүлээн авч уулзах хуваарь болон прокурорын байгууллагын үйл ажиллагааны талаарх товч танилцуулга, зурагт хуудас зэрэг холбогдох мэдээллийг байрлуулна.
2.8.14. Прокурорын хяналтын ажилд суралцаж прокурорын чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх ажил хариуцсан туслах ажилтан дараахь ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.
2.8.14.1. Прокурорын хяналтын болон дотоод ажлын чиглэлээр прокурорын байгууллагад мөрдөгдөж буй удирдамжийн баримт бичгүүдийг бүрэн судалж танилцах;
2.8.14.2. Прокурорын газрын удирдлагаас баталсан хуваарийн дагуу прокурорын хяналтын ажлын чиглэл тус бүрээр хяналтын ажлын практикт суралцаж, прокуророос гарах эрх зүйн баримт бичгүүдийг бүрэн судалж танилцах, төсөл боловсруулах;
2.8.14.3. Хэргийн газрын үзлэг, нэгжлэг, туршилт хийх, нүүрэлдүүлэн байцаах, таньж олуулах зарим байцаан шийтгэх ажиллагаанд прокурорын хамт оролцож, ажлын дадлага, туршлага эзэмших;
2.8.14.4. Эрүүгийн хавтаст хэрэг уншин түүвэр хийх, яллах дүгнэлт бичих хяналтын чиглэлээр хийгдэх шалгалтад орох, прокурорын байгууллагад ирж буй өргөдөл, гомдлол, хүсэлтийг шалгаж шийдвэрлэх ажиллагаанд оролцох;
2.8.14.5. Эрх зүйн онолын мэдлэг, хууль хэрэглэх, баримт бичиг боловсруулах ур чадвараа байнга дээшлүүлж, прокуророос өгсөн удирдамж, даалгаврыг чанд сахин биелүүлэх;
2.8.14.6. Прокурорын хяналтын ажлын бүртгэлийн программыг бүрэн эзэмшиж, прокуроруудаас өөрийн хяналтын чиглэлээр уг программыг ашиглан бүртгэлээ хийхэд нь туслах, бүртгэлийн программ, компьютерийн дотоод сүлжээг ашиглахтай холбогдсон сургалт зохион байгуулах;
        2.8.14.7. Эрүүгийн хэрэг бүртгэх, мөрдөн байцаах ажиллагаанд тавих прокурорын хяналтын ажилд “ЭБШХ-ийн заалтыг дагаж мөрдөх аргачилсан заавар”-т зааснаар хариуцуулсан ажлыг гүйцэтгэх;
2.8.14.8. Прокурорын хяналтын ажлын мэдээ, тайлан, судалгааны тоо,  баримтыг компьютерт архивын нэгж болгон хадгалах зэрэг ажил үүрэг хамаарна.
2.8.15. Туслах ажилтан нь Улсын Ерөнхий прокурорын газарт Тамгын хэлтсийн дарга, болон аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорын өмнө ажлаа хариуцан тайлагнана.
    2.8.16. Аймаг нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурор нь туслах ажилтан/нарийн бичгийн дарга/-ыг прокуророор дэвшүүлэн томилуулахдаа хуульд заасан ажилласан жил болон бусад шаардлага хангасан, ажиллах хугацаанд хийсэн ажлын чанар үр дүн, ажлын тайлан, эзэмшсэн мэргэшил, ёс зүй, хувийн байдалд үнэлэлт дүгнэлт өгч зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэн прокурорын албан тушаалд дэвшүүлэх саналаа Улсын Ерөнхий прокурорын Тамгын хэлтэст ирүүлнэ.
    2.8.17. Улсын Ерөнхий прокурорын Тамгын хэлтэс нь тухайн прокурор/нарийн бичгийн дарга/-ын хийсэн ажлын тайлан, аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурорын үнэлгээ, санал зэргийг хянаж прокурорын албан тушаалд дэвшүүлэх эсэх талаар Улсын Ерөнхий прокурорт санал оруулах ба шаардлага хангаагүй материалыг буцаана.
    2.8.18. Улсын Ерөнхий прокурор нь Тамгын хэлтсээс оруулсан саналтай танилцаж прокуророор томилох асуудлыг шийдвэрлэнэ. Тамгын хэлтсээс санал оруулсан туслах ажилтан томилогдоогүй тохиолдолд прокуророор томилуулахаар өөр ажилтныг судалж дахин санал оруулна.
    2.8.19. Прокурорын туслах ажилтан нь үүрэгт ажилдаа хариуцлагагүй хандсан, байгууллагын дотоод журам, зөрчсөн  сахилгын зөрчил гаргасан тохиолдолд аймаг, нийслэл, тээвэр, дүүргийн прокурор нь зөвлөлийн хурлаараа хэлэлцэж Прокурорын байгууллагын тухай хуульд заасны дагуу сахилгын шийтгэл оногдуулах ба сахилгын шийтгэл оногдуулсан тушаалыг тухай бүрт нь Улсын Ерөнхий прокурорын Тамгын хэлтэст ирүүлж байна.
2.8.20. Харин ёс зүйн болон, сахилгын зөрчил гарган 2 буюу түүнээс дээш удаа сахилгын арга хэмжээ авагдсан, эсхүл эрүүгийн гэмт хэрэгт холбогдон шүүхээр гэм буруутайд тооцогдсон туслах ажилтныг ажлаас халах саналыг Улсын Ерөнхий прокурорын Тамгын хэлтэст ирүүлэх бөгөөд халагдсан ажилтныг цаашид прокурорын албан тушаалд дэвшүүлэх сонгон шалгаруулалтад оруулахгүй.
 
Ерөнхий боловсролын сургуулиудад сургалт зохион байгууллаа
2011 оны 5-р сарын 08, Ням гариг, 19:59

Булган аймгийн Прокурорын газар нь Булган аймгийн төвд үйл ажиллагаагаа явуулдаг болох 1 дүгээр 11 жил, Эрдмийн өргөө цогцолбор сургууль, Спортын дунд сургуулийн 9, 10, 11 дүгээр ангийн сурагч болон багш сурган хүмүүжүүлэгч нарыг хамарсан нийт 950 орчим хүнд Аймгийн ГХУСАЗЗөвлөл, Шүүх, Өмгөөлөгчдийн зөвлөл, Цагдаагийн хэлтэс, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх алба, Шүүхийн шинжилгээний албатай хамтран эрх зүйн сургалтыг зохион байгуулж, хууль, эрх зүйн чиглэлийн бэлтгэсэн гарын авлага, тараах материалыг тараах материалыг тарааж, сонирхсон асуултанд нь хариулт өгч ажиллаа.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2011 оны 6-р сарын 29, Лхагва гариг, 12:38
 
Аяны дүнг хэлэлцлээ
2010 оны 11-р сарын 30, Мягмар гариг, 08:45

Булган амйгийн прокурорын газар нь “ХЯНАЛТЫН АЖЛЫН ЧАНАР ҮР НӨЛӨӨГ ДЭЭШЛҮҮЛЖ, ЧАНАРЫН АХИЦ ГАРГАЯ” сэдэвт аяныг 2011 оны 9 дүгээр сарын 5-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 4-ны өдөр хүртэлх хугацаанд зохион байгуулжээ.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2011 оны 12-р сарын 02, Баасан гариг, 17:40
Дэлгэрэнгүй...
 
<< Эхлэх < Өмнөх 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Дараахи > Төгсгөл >>

Хуудас 50-с 50

Санал асуулга

Та Булган аймгийн прокурорын газрын талаарх мэдээллийг хаанаас авдаг вэ?
 

Тоолуур

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterӨнөөдөр64
mod_vvisit_counterӨчигдөр105
mod_vvisit_counterЭнэ 7 хоногт64
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн 7 хоногт1097
mod_vvisit_counterЭнэ сард3037
mod_vvisit_counterӨнгөрсөн сард3751
mod_vvisit_counterНийт415516

We have: 19 guests online
Таны IP: 54.156.86.61
 , 
Өнөөдөр: 3-р сар 19, 2018

Цаг бол алт

Зургийн цомог

Kapak Sözler